Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներ

 1. Սբ. Գրիգոր Ա Պարթև (Լուսավորիչ) (302-325)
 2. Սբ. Արիստակես Ա Պարթև (325-333)
 3. Սբ. Վրթանես Ա Պարթև (333-341)
 4. Սբ. Հուսիկ Ա Պարթև (341-347)
 5. Փառեն Ա Աշտիշատցի (348-352)
 6. Սուրբ Ներսես Ա Մեծ (Պարթև) (353-373)
 7. Շահակ Ա Մանազկերտցի (374-377)
 8. Զավեն Ա Մանազկերտցի (377-381)
 9. Ասպուրակես Ա Մանազկերտցի (381-386)
 10. Սբ. Սահակ Ա Պարթև (387-439)
 11. Սբ. Հովսեփ Ա Հողոցմեցի (440-452)
 12. Մելիտե Ա Մանազկերտցի (452-456)
 13. Մովսես Ա Մանազկերտցի (456-461)
 14. Սբ. Գյուտ Ա Արահեզացի (461-478)
 15. Սբ. Հովհաննես Ա Մանդակունի (478-490)
 16. Բաբկեն Ա Ոթմսեցի (490-516)
 17. Սամվել Ա Արծկեցի (516-526)
 18. Մուշե Ա Այլաբերեցի (526-534)
 19. Սահակ Բ Ուղկեցի (534-539)
 20. Քրիստափոր Ա Տիրառիջցի (539-545)
 21. Ղևոնդ Ա Եռաստեցի (545-548)
 22. Ներսես Բ Բագրևանդցի (548-557)
 23. Հովհաննես Բ Գաբեղենացի (557-574)
 24. Մովսես Բ Եղիվարդեցի (574-604)
 25. Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի (607-615)
 26. Կոմիտաս Ա Աղցեցի (615-628)
 27. Քրիստափոր Բ Ապահունի (628-630), մահացել է 630-ից հետո
 28. Եզր Ա Փառաժնակերտցի (630-641)
 29. Ներսես Գ Տայեցի (Շինարար) (641-661)
 30. Անաստաս Ա Ակոռեցի (661-667)
 31. Իսրայել Ա Ոթմսեցի (667-677)
 32. Սահակ Գ Ձորոփորեցի (677-703)
 33. Եղիա Ա Արճիշեցի (703-717)
 34. Հովհաննես Գ Օձնեցի (717-728)
 35. Դավիթ Ա Արամոնեցի (728-741)
 36. Տրդատ Ա Ոթմսեցի (741-764)
 37. Տրդատ Բ Դասնավորեցի (764-767)
 38. Սիոն Ա Բավոնեցի (767-775)
 39. Եսայի Ա Եղիպատրուշեցի (775-788)
 40. Ստեփանոս Ա Դվնեցի (788-790)
 41. Հովաբ Ա Դվնեցի (790-791)
 42. Սողոմոն Ա Գառնեցի (791-792)
 43. Գևորգ Ա Բյուրականցի (792-795)
 44. Հովսեփ Բ Փարպեցի (795-806)
 45. Դավիթ Բ Կակաղեցի (806-833)
 46. Հովհաննես Դ Ովայեցի (833-855)
 47. Զաքարիա Ա Ձագեցի (855-876)
 48. Գևորգ Բ Գառնեցի (877-897)
 49. Մաշտոց Ա Եղվարդեցի (897-898)
 50. Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցի (898-929)
 51. Ստեփանոս Բ Ռշտունի (929-930)
 52. Թեոդորոս Ա Ռշտունի (930-941)
 53. Եղիշե Ա Ռշտունի (941-946)
 54. Անանիա Ա Մոկացի (949-968)
 55. Վահան Ա Սյունեցի (968-969)
 56. Ստեփանոս Գ Սևանցի (969-972)
 57. Խաչիկ Ա Արշարունի (973-992)
 58. Սարգիս Ա Սևանցի (992-1019)
 59. Պետրոս Ա Գետադարձ (1019-1058)
 60. Խաչիկ Բ Անեցի (1058-1065)
 61. Գրիգոր Բ Վկայասեր (1066-1105)
 62. Բարսեղ Ա Անեցի (1105-1113)
 63. Գրիգոր Գ Պահլավունի (Փոքր Վկայասէր) (1113-1166)
 64. Սբ. Ներսես Դ Կլայեցի (Շնորհալի) (1166-1173)
 65. Գրիգոր Դ Տղա (1173-1193)
 66. Գրիգոր Ե Քարավեժ (1193-1194)
 67. Գրիգոր Զ Ապիրատ (1194-1203)
 68. Հովհաննես Զ Սսեցի (1203-1221)
 69. Կոնստանդին Ա Բարփրբերդցի (1221-1267)
 70. Հակոբ Ա Կլայեցի (1268-1286)
 71. Կոնստանդին Բ Կատուկեցի (1286-1289)
 72. Ստեփանոս Դ Հռոմկլայեցի (1290-1293)
 73. Գրիգոր Է Անավարզեցի (1293-1307)
 74. Կոնստանդին Գ Կեսարացի (1307-1322)
 75. Կոնստանդին Դ Լամբրոնացի 1323-1326
 76. Հակոբ Բ Անավարզեցի (1327-1341)
 77. Մխիթար Ա Գռներցի (1341-1355)
 78. Հակոբ Բ Անավարզեցի (կրկին) (1355-1359)
 79. Մեսրոպ Ա Արտազեցի (1359-1372)
 80. Կոնստանդին Ե Սսեցի (1372-1374)
 81. Պողոս Ա Սսեցի (1374-1382)
 82. Թեոդորոս Բ Կիլիկեցի (1382-1392)
 83. Կարապետ Ա Կեղեցի (1393-1404)
 84. Հակոբ Գ Սսեցի (1404-1411)
 85. Գրիգոր Ը Խանձողատ (1411-1418)
 86. Պողոս Բ Գառնեցի (1418-1430)
 87. Կոնստանդին Զ Վահկացի (1430-1439)
 88. Գրիգոր Թ Մուսաբեկյանց (1439-1441)
 89. Կիրակոս Ա Վիրապեցի (1441-1443)
 90. Գրիգոր Ժ Ջալալբեկյանց (1443-1465)
 91. Արիստակես Բ Աթոռակալ (1465-1469)
 92. Սարգիս Բ Աջատար (1469-1474)
 93. Հովհաննես Է Աջակիր (1474-1484), մահ.1506
 94. Սարգիս Գ Մյուսայլ (1484-1515)
 95. Զաքարիա Բ Վաղարշապատցի (1515-1520)
 96. Սարգիս Դ Վրաստանցի (1520-1536)
 97. Գրիգոր ԺԱ Բյուզանդացի (1536-1545)
 98. Ստեփանոս Ե Սալմաստեցի (1545-1567)
 99. Միքայել Ա Սեբաստացի (1567-1576)
 100. Գրիգոր ԺԲ Վաղարշապատցի (1576-1590)
 101. Դավիթ Դ Վաղարշապատցի (1590-1629), մահ. 1633
 102. Սբ. Մովսես Գ Տաթևացի (1629-1632)
 103. Փիլիպոս Ա Աղբակեցի (1633-1655)
 104. Հակոբ Դ Ջուղայեցի (1655-1680)
 105. Եղիազար Ա Այնթափցի (1681-1691)
 106. Նահապետ Ա Եդեսացի (1691-1705)
 107. Աղեքսանդր Ա Ջուղայեցի (1706-1714)
 108. Աստվածատուր Ա Համադանցի (1715-1725)
 109. Կարապետ Բ Ուլնեցի (1725-1729)
 110. Աբրահամ Բ Խոշաբեցի (1730-1734)
 111. Աբրահամ Գ Կրետացի (1734-1737)
 112. Ղազար Ա Ջահկեցի (1737-1751)
 113. Մինաս Ա Ակնեցի (1751-1753)
 114. Ալեքսանդր Բ Բյուզանդացի (1753-1755)
 115. Հակոբ Ե Շամախեցի (1759-1763)
 116. Սիմեոն Ա Երևանցի (1763-1780)
 117. Ղուկաս Ա Կարնեցի (1780-1799)
 118. Դավիթ Ե Էնեգեթցի (1801-1807)
 119. Դանիել Ա Սուրմառեցի (1807-1808)
 120. Եփրեմ Ա Ձորագեղցի (1809-1830), մահ. 1835
 121. Հովհաննես Ը Կարբեցի (1831-1842)
 122. Ներսես Ե Աշտարակեցի (Շահազիզյան)(1843-1857)
 123. Մատթևոս Ա Կոնստանդնուպոլսեցի (Չուհաճյան) (1858-1865)
 124. Գևորգ Դ. Կոնստանդնուպոլսեցի (Քերեստեճյան) (1866-1882)
 125. Մակար Ա Թեղուտցի(Տեր-Պետրոսյան) (1885-1891)
 126. Մկրտիչ Ա Վանեցի (Խրիմյան Հայրիկ) (1893-1907)
 127. Մատթևոս Բ Կոնստանդնուպոլսեցի (Իզմիրլյան) (1908-1910)
 128. Գևորգ Ե Սուրենյանց (Տփղիսեցի) (1911-1930)
 129. Խորեն Ա Մուրադբեկյան (Տփղիսեցի) (1932-1938)
 130. Գևորգ Զ Չորեքչյան (Նորնախիջևանցի) (1945-1954)
 131. Վազգեն Ա Պալճյան (Բուխարեստցի) (1955-1994)
 132. Գարեգին Ա Սարգսյան (Քեսաբցի) (1995-1999)
 133. Գարեգին Բ Ներսիսյան (Ոսկեհատցի) (1999-ից)

            

Categories: Պատմություն, Կրոն | Метки: , , , , | Оставьте комментарий

Навигация по записям

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Блог на WordPress.com.

%d такие блоггеры, как: